• กิจกรรมอบรมวิศวกร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

    โดย admin fablab เมื่อ Nov. 16, 2018, 5:53 p.m.

    พิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


    กิจกรรมอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สำหรับวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ ห้องปฏิบัติการ STEM Lab โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี    พิธีเปิดการอบรมโดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    แนวคิดและค่านิยมของโครงการ Fabrication Lab โดย คุณพลกฤษณ์ สุขเฉลิม ผู้ออกแบบห้องปฏิบัติการ STEM Lab